สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 จำนวน 101 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน 13
2 คมความคิดในวรรณกรรมร่วมสมัย / ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์ ;บรรณาธิการ ประพีร์พรรณ (โพธิ์กระจ่าง) ภาณวะวัฒน์ 13
3 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามรูปแบบของ NANDA = NANDA nursing diagnosis / วิจิตรา กุสุมภ์, อรุณี เฮงยศมาก 13
4 ปรัชญาสังคมและการเมือง / สมภาร พรมทา 13
5 100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ / โดย ฝ่ายวิชาการ PHOTO & TIFE 13
6 วรรณคดีศึกษา / วิภา กงกะนันทน์ 13
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี / ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา. 13
8 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ / จำนงค์ ทองประเสริฐ 22
9 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว / โดย ประสพสุข บุญเดช. 13
10 โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ = The structure of scientific revolutions / ทอมัส เอส. คูห์น ; ผู้แปล, สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ 13
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?