สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2561 จำนวน 130 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / บรรณาธิการ, นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง 31
2 ห่วงใยผู้สูงอายุจากใจเภสัชกร / บุษบา จินดาวิจักษณ์...[และคนอื่นๆ] 31
3 Biochemistry / John W. Pelley, Edward F. Goljan 31
4 Sketching masterclass / author & illustrator, Ruzaimi Mat Rani ; co-author, Ezihaslinda Ngah ; illustrator, Mohd. Irwan Mohd. Ishak 22
5 Principles of economics / Frank V. Mastrianna 22
6 กัมมัฏฐานล้านนา : บทสวดและวิธีปฏิบัติ / รวบรวมและเรียบเรียง, วิโรจน์ อินทนนท์ 22
7 เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์ / วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ 22
8 คู่มือการทดสอบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ มวลรวม และคอนกรีต / วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 22
9 20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ 22
10 นาวาธรรม : นำชมวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / จักรสุรักษ์ จันทรวงศ์ 22
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?