ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563 พบ 98 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการน้ำด้วยภูมิปัญญาเหมืองฝายโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาสหกรณ์ผู้ใช้น้ำจันจว้า จำกัด ในพื้นที่ลุ่มน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / เรียบเรียง, ธงชัย ภูวนาถวิจิตร, ไพบูลย์ วงศ์ใหญ่, นิรันดร์ แปงคำ
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ HC 28.5.T5 ก446 2555
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปเสริมเส้นใยพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย = Development of ready eat soup product with extra intake fuber for the elderly / คณะผู้วิจัย, วราภรณ์ กุศลารักษ์, ไผ่แดง ขวัญใจ
ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ กุศลารักษ์
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ TX 361.A3 ว321ก 2558
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กำเนิดพรหมจารี : กรณีศึกษาเปรียบเทียบนิทานเวียดนามเรื่อง เสาะเสื่อ กับนิทานไทยเรื่อง ท้าวเต่า / Truong Thi Hang
ชื่อผู้แต่ง เจือง, ถิ หั่ง
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ GR 312 จ821ก 2562
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ก่อกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์พรรณไม้วงศ์ก่อ / เสถียร ฉันทะ, เมธี วงศ์หนัก
ชื่อผู้แต่ง เสถียน ฉันทะ
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QK 62 ส894ก 2557
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมสิ่งมีชีวิตในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชตำบล ผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา : รายงานการวิจัย / สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
ชื่อผู้แต่ง สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QK 981.5 ส592ค 2558
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือปลากระดูกอ่อนที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง / คณะผู้เรียบเรียง, ทศพล กระจ่างดารา ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QL 638.85.P6 ค695 2562
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือผู้บริโภค / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ HC 79.C6 ค695 2550
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติการนำความร้อนและหน่วยน้ำหนักของบล็อกประสาน : รายงานการวิจัย = Improvement of thermal conductivity and unit weight of soil-cement interlocking block / คณะผู้วิจัย, ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ TA 434 ณ336ก 2557
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราธรรมชาติในป่าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย : รายงานการวิจัย = Biodiversity of natural fungi in University of Phayao' s forest for wastewater treatment utilization / คณะผู้วิจัย, สุมล นิลรัตน์นิศากร, รวิสรา รื่นไวย์, รัตเขตร์ เชยกลิ่น
ชื่อผู้แต่ง สุมล นิลรัตน์นิศากร
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ QK 600.473.T5 ส842ค 2557
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์เครืองเรือนจากเศษเหลือไม้สัก : รายงานการวิจัย = Furniture product from scraps of teak / คณะผู้วิจัย, ปธิธาน ประมูล ... [และคนอื่น].
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ TS 880 ผ193 2558
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (2 เล่ม)

12345678910
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?