ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 พบ 438 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2/ บรรณาธิการ, สายฝน เอกวรางกูร
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WY 160 ก492 2562
วันที่สร้าง 29 พ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน (ฉบับปรับปรุง) : การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Health promotion and disease prevention in community : an application of concepts and theories to practice / อาภาพร เผ่าวัฒนา ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WA 590 ก523 2563
วันที่สร้าง 29 พ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล 1 = Basic nursing skills 1 / บรรณาธิการ, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, อรุณรัตน์ เทพนา
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WY 100 ท337 2560
วันที่สร้าง 29 พ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (15 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อเรื่อง ปั้นแบรนด์ฮิตให้ติดตลาด [electronic resource] = Good brand & grand image / พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ชื่อผู้แต่ง พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
เลขหมู่ HF 5415.1255 พ168ป 2558
วันที่สร้าง 29 พ.ย. 2564
ทรัพยากร
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
- สถานะ: พร้อมให้บริการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง
ชื่อผู้แต่ง ผ่องพรรณ อรุณแสง
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WY 152 ผ225ก 2563
วันที่สร้าง 28 พ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (12 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ / ผ่องพรรณ อรุณแสง
ชื่อผู้แต่ง ผ่องพรรณ อรุณแสง
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WY 152 ผ225ก 2560
วันที่สร้าง 28 พ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (18 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 = Trauma nursing / บรรณาธิการ,ไสว นรสาร
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WY 150 ก492 2564
วันที่สร้าง 28 พ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (20 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, สุภาภรณ์ วรอรุณ
ชื่อผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WY 106 ล246ก 2563
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) / บรรณาธิการ, ฉวีวรรณ สัตยธรรม, แผ จันทร์สุข, ศุกร์ใจ เจริญสุข
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WY 160 ก492 2563
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร : บุคลิกภาพผิดปกติ พฤติกรรมก้าวร้าวและการถูกทารุณกรรม / ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ชื่อผู้แต่ง ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ห้องสมุด ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เลขหมู่ WY 160 ข269ก 2564
วันที่สร้าง 27 พ.ย. 2564
ทรัพยากร
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (10 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?