บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 พบ 21 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา สำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนอีสาน = Developmemt of tranformative learning process for parents and caregiver toward promoting of child development in young children in I-saan community
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบริการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา = Development of care and screening service for dementia st risk elders at chronic care clinic, Mueang Nat health promotion hospital, Nakhon-Ratchasima Province, Thailand
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ Article/บทความ
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การให้ความหมายของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : การวิจัยเชิงคุณภาพตามการรับรู้ของเยาวชนชายรักชาย = The meaning of prevention of HIV infection and sexuality tranmitted diseases : A qualitative study of the perspectives of young men who have sex with mem (MSN)
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ Article/บทความ
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวต่อบทบาทมารดา การรบกวนการนอนหลับ การสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยล้ากับความเครียดในมารดาหลังคลอดอายุมาก = The relationship between adjustments to maternal role, sleep disturbance, social support, postpartum fatigue and stress in advanced maternal age
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ Article/บทความ
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ประสบการณ์อาการนอนไม่หลับ วิธีการจัดการอาการและคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง = Insomnia experiance, symtom management strategies and quality of sleep in end stage renal disease patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ Article/บทความ
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของการให้ความรู้ด้วยวีซีดีและคู่มือสุขภาพร่วมกับเกมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 = The effects of providing knowledge vis VCD, health handbook and health game on self-care behaviors for adolescentwith diabetes mellitus type 1
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ Article/บทความ
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = The effect of preparation program on self-care behaviors for school-age children with thalassemia admitted in hospital
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ Article/บทความ
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี = Care system for patients with cholangiocarcinoma
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ Article/บทความ
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดการด้านอาหารของชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ = Ways of community food management for caring of older people
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ Article/บทความ
วันที่สร้าง 14 มิ.ย. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มเสี่ยง
ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขหมู่ Article/บทความ
วันที่สร้าง 08 มิ.ย. 2561

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?